Regulamin

Sklep internetowy koscipublishing.pl, funkcjonujący pod adresem www.koscipublishing.pl
prowadzony jest przez:

Wydawnictwo Kości Publishing z siedzibą przy ul. Zielona 42/29, Łódź, zarejestrowaną w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 7272725896, REGON: 523545980

§1. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient składając zamówienie za pomocą
środków dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu
na warunkach podanych w opisie produktu i Regulaminie.

2. Klient, zamierzający nabyć towar, może składać zamówienia w trzech trybach:

1) za pośrednictwem strony internetowej www.koscipublishing.pl, 24 godziny na dobę we wszystkie
dni tygodnia,

a) po zarejestrowaniu się – w przypadku nowego Klienta lub zalogowaniu – w przypadku Klienta,
który ma już Konto Klienta w Sklepie;

b) bez zalogowania.
3. Klient, składając zamówienie przez stronę www, chcąc nabyć towar, wybiera dany towar za
pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru
sposobu dostawy i formy płatności.

W trakcie składania zamówienia przez stronę www, Klient przechodzi przez wskazane etapy:

1) wybiera zamawiane towary i ich ilość;

2) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem;

3) wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury (mogą to być zupełnie różne
dane);

4) wybiera formę dostawy;

5) wybiera formę zapłaty.

4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się według
następujących zasad:

1) Klient zarejestrowany jak również niezarejestrowany, dokonujący zapłaty w formie on-line –
realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności przez Sklep za zamówiony towar.

2. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny,
niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym
Klienta e-mailowo lub telefonicznie i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli
zamówienie zostało uprzednio przez niego opłacone.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie
podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.

4. Liczba sprzedawanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest
ograniczona. Realizacja zamówień na te towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one
skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.

§2. CENY TOWARÓW

1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym towarze.

2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:

– wyrażone są w złotych polskich;

– są cenami brutto;

– nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania
zamówienia przez Klienta.

§3. MODYFIKACJA SKŁADANYCH ZAMÓWIEŃ

1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu przekazania towaru do
wysłania lub do momentu pobrania Plików. Po przekazaniu towaru do wysyłki, Klientowi, będącemu
konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 7
Regulaminu.

2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej
poprzez e-mail: koscipublishing@gmail.com.

3. Dokonywane przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych
towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.

4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot
należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru lub towarów, którego rezygnacja dotyczy,
zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w
którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu
poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

§4. FORMY PŁATNOŚCI

1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać:

– płatnością on-line, płacąc przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja złożonego przez
Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego
wykonania płatności.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8,
60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935,
NIP 7792369887, Regon 301345068.

§5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Na stronie Sklepu przy każdym towarze podana jest (w dniach roboczych) dostępność tego towaru.
Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego zamówienia i
przekazania go do wysyłki. Czas, w jakim Sklep wyśle do Klienta zamówione towary, nie jest
równoznaczny z czasem jego dostarczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera. Termin
otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie czas dostępności towaru + przewidywany
czas dostawy, i nie może przekraczać 30 dni od dnia złożenia zamówienia.

2. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za
pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera, zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy i płatności.

3. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki uzależniony jest od czasu dostarczenia towarów przez
wybranego przez Klienta przewoźnika i wynosi:

1) w Polsce:

– Poczta Polska

List polecony ekonomiczny 1-3 dni

List polecony priorytet 1-2 dni

– Kurier: 1 dzień

4. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i formy płatności. Koszt dostawy jest widoczny
podczas składania zamówienia.

5. Zamówiony przez Klienta towar do momentu opłacenia zamówienia stanowi własność Sklepu.

§6. REKLAMACJE

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi, posiadającymi
gwarancję jakości producenta.

2. W przypadku, gdy dostarczony towar:

1) w chwili jego wydania jest niezgodny z umową – jeżeli nabywcą jest konsument,

2) ma wady lub ma uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu – jeżeli nabywcą jest
dowolny Klient,

Klient ma prawo złożyć reklamację.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie.

4. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
koscipublishing@gmail.com. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany
jest do odesłania reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji.

Reklamowany towar powinien zostać wysłany na adres:

Wydawnictwo Kości Publishing ul. Ząbkowska 2 m 2/2a/2b 03-735 Warszawa z dopiskiem:
„reklamacja”

5. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar Sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki
na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed
rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

7. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez
Sklep reklamacji.

8. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na
nowy i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, bądź też będzie
pociągała dla Sklepu nadmierne koszty, Klient będzie miał prawo domagać się odpowiedniego
obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi
pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu)
dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

9. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli niezgodność towaru konsumpcyjnego z
umową jest nieistotna.

10. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego towaru w zamian za towar
reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga
potwierdzenia przez Klienta przyjęcia takiej propozycji w drodze e-mailowej.

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze
zrealizowane (towar nie został wysłany), kontaktując się przy pomocy poczty elektronicznej na adres
e-mail: koscipublishing@gmail.com. W przypadku wysłania zamówienia, odstąpienie od umowy
następuje na zasadach określonych w ust. 2-5.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient który zawarł umowę na
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania przesyłki, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 (ustawa o prawie konsumenta).

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z
wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że
zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
później niż w terminie czternastu dni.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: datę, imię, nazwisko, informację o
przedmiocie umowy oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym
koscipublishing.pl, jak również winno być podpisane.

Zwracany towar powinien zostać wysłany na adres:

Wydawnictwo Kości Publishing Ząbkowska 2 m 2/2a/2b 03-735 Warszawa z dopiskiem: „zwrot”

4. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w sposób zgodny z przesłanym oświadczeniem. W
przypadku braku takiej informacji w przesłanym oświadczeniu pracownik Sklepu dokona zwrotu
należności w sposób identyczny z dokonaną wpłatą. Jeśli ww. sposób nie będzie możliwy pracownik
Sklepu skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego sposobu zwrotu środków pieniężnych.

§8. DANE OSOBOWE

1. Podawane przez Klienta dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) niezbędne do wysyłki
zamówionych towarów umieszczane są w bazie Sklepu. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na
umieszczenie swoich danych w bazie Sklepu. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są
konieczne do realizacji przez Sklep zamówienia. Zarówno przechowywanie, jak i przetwarzanie przez
Sklep danych odbywa się w celu realizacji umowy sprzedaży Klientowi towarów. Klient we własnym
zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.

2. Podawane przez Klienta dane niezbędne do zrealizowania wysyłki zamówienia, tj. adres, imię,
nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej lub Kurierowi, realizującym
wysyłkę w imieniu Sklepu

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

4. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz
żądania ich usunięcia z bazy Sklepu.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.12.2022 r.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a
przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz
ustawy o ochronie danych osobowych.

3. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez
serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są
odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową
Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie
wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody
na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie
ze Sklepu może być utrudnione.

4. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są
realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. Ogólne informacje

1. Operatorem strony www.koscipublishing.pl jest Wydawnictwo Kości Publishing z siedzibą ul.
Zielona 42/29, Łódź zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
NIP: 7272725896, REGON: 523545980

2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
sposób:

1) Przez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

2) Przez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

3) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego MyDevil.Net
funkcjonującego pod adresem www.mydevil.net

§2. Informacje w formularzach.

1. Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez
Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,
np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre
usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do
podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka
Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z
którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

§3. Informacja o plikach cookies.

1. Strona korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania
ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) utrzymanie sesji użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa

umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony i wykorzystywane mogą
być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z
plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu
mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej
stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu
zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania,

b) czas wysłania odpowiedzi,

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy
przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f) informacje o przeglądarce użytkownika,

g) Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§5. Logi rejestratorów i panelu.

1. Logi rejestratorów usług oraz panelu zapisują informacje powiązane z identyfikatorem
użytkownika.

2. Zapisaniu mogą podlegać informacje takie same, jak w wypadku logów serwera, a także
dodatkowe informacje, charakterystyczne dla danego procesu REJESTRACJI lub obsługi panelu, jak na
przykład informacje o wywoływanych funkcjach czy też wybieranych parametrach.

3. Zapisaniu wraz z powyższymi podlegać mogą wszelkie dane wprowadzone przez użytkowników w
toku korzystania z rejestratora usługi lub panelu.

4. Logi są wykorzystywane w celach statystycznych oraz diagnostycznych, a także w procesach
obsługi Klientów, korzystających z Serwisu.

§6. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę upoważnionym
organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach
może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i
postępuj zgodnie z instrukcjami:

a) Internet Explorer

b) Chrome

c) Safari

d) Firefox

e) Opera

Urządzenia mobilne:

f) Android

g) Safari (iOS)

h) Windows Phone